REGULAMIN

przyjmowania osób na członka Fundacji Twórczości Ludowej „Cepeliada” zwanej w treści Fundacją.

1.Na członka Fundacji może być przyjęta osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

2.Warunkiem przyjęcia na członka Fundacji jest złożenie pisemnej deklaracji oraz wpłacenie składki członkowskiej w wysokości 48,- zł rocznie. Składkę uiszcza się z góry, do dnia 28-go lutego danego roku kalendarzowego.

3.Członek powinien uczestniczyć w działalności Fundacji, ma też czynne i bierne prawo wyborcze do organów Fundacji. 

4.Ustanie członkostwa następuje:

-z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji,

-z chwilą śmierci członka,

-w przypadku nie uiszczenia składki członkowskiej po wcześniejszym, pisemnym, wezwaniu członka do zapłaty z podaniem dodatkowego terminu,

-jeżeli działanie członka Fundacji narusza statut lub jest sprzeczne z działalnością Fundacji.

5.Fundacja wydaje zaświadczenie (legitymację) potwierdzające przynależność danej osoby do Fundacji oraz potwierdzające opłacenie składki na dany rok kalendarzowy. 

6.Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2010 roku przy czym składka płatna jest za 2011 rok do dnia 28.02.2011r.